Beschermingsbewind

Over beschermingsbewind

Hoofdtaak van een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, is het beheren en beschermen van het vermogen van de cliënt.

Hoe werkt het?

De kantonrechter bepaalt welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.

In detail…

Jaarlijks legt de bewindvoerder verantwoording af aan de kantonrechter. Hierin wordt van de volgende zaken per cliënt het totaalbedrag aangeven: 

 • het ontvangen inkomen; 
 • het totaalbedrag van de vaste lasten; 
 • indien van toepassing: een overzicht van de betaalde schulden; 
 • indien van toepassing: een overzicht van de nog te betalen schulden; 
 • het saldotegoed van het begin en eind van de periode waarover verantwoording afgelegd moet worden.

Voor het bovenstaande voert de bewindvoerder diverse werkzaamheden uit.

Voor een uitgebreider uitleg

Neem snel contact met ons op. Wij zijn bereid om u snel te helpen.

Werkzaamheden

Tot de normale werkzaamheden behoren:

 • het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Als er meer wordt uitgegeven dan- er in komt wordt onderzocht wat er moet gebeuren om het budget sluitend te krijgen. Dit gebeurt in overleg met de cliënt. De bewindvoerder beslist uiteindelijk maar legt altijd uit waarom een beslissing genomen is.
 • het uitvoeren van betalingen (vaste lasten, leefgeld enz.) volgens het opgestelde budgetplan.
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter.
 • verzorgen van belastingaangifte box 1.
 • aanvragen belastingtoeslagen (zorgtoeslag en huurtoeslag).
 • aanvragen van uitkeringen.
 • aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen.
 • het aanvragen van bijzondere bijstand bij de Sociale Dienst van de gemeente voor het vergoeden van de bewindvoering.
 • declareren bij de (zorg)verzekering.
 • controleren en betalen van bijdrage AWBZ.
 • beheer verzekeringen (afsluiten en opzeggen.)
 • de contacten met diverse instellingen /instanties.
 • afbetalingsregelingen treffen bij niet problematische schulden.
 • behandeling en doorzending van post.
 • telefonisch spreekuurcontact (binnen redelijke grenzen).
 • het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de Kantonrechter.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren:

 • problematische schuldsanering.
 • meegaan naar een WSNP zitting of naar het UWV.
 • belastingaangifte box 2 en 3.
 • ingewikkelde nalatenschappen.
 • ontruiming van de woning.
 • frequent naar zitting Kantonrechter.
 • het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling.
 • voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldregeling.
 • administratie voor het persoonsgebonden budget (PGB).
 • verkoop onroerend goed.

De cliënt wordt maandelijks op de hoogte gehouden van zijn financiën door het toesturen van een overzicht met inkomsten en uitgaven van de beheerrekening. Bij de start van het bewind wordt het budgetplan toegezonden. Bij belangrijke wijzigingen kan op verzoek een nieuw budgetplan worden toegezonden.

Ons uitgangspunt is om de cliënt serieus te nemen, goed bereikbaar te zijn, taken goed uit te voeren en de cliënt inzicht te geven in de gronden waarop de financiële beslissingen worden genomen.

Communicatie

Kosten

De kosten van bewindvoering worden vastgesteld door de kantonrechter. Uitgangspunt zijn de tarieven zoals vastgesteld door het Landelijk overleg kantonrechters (LOK).

Bij de berekening van deze tarieven is uitgegaan dat een intake 6 uur kost en reguliere bewindvoering 15 uur.

Als blijkt dat er meer werkzaamheden moeten worden verricht boven dit aantal uren dan zal de bewindvoerder vooraf aan de Kantonrechter toestemming vragen om extra uren in rekening te mogen brengen. Het kan dan gaan om activiteiten die in de lijst van niet gewone werkzaamheden genoemd zijn.